ARAG heeft een grote diversiteit aan rechtshulpgebieden met daarbinnen nog meer sub-sub onderwerpen. Om deze vragen ook in de toekomst snel en betaalbaar te kunnen behandelen kijken we naar het inzetten van beslisboomsupport, voor klant en jurist. Niet alle juridische vragen lenen zich hiervoor: Uiteraard moet er voldoende volume zijn om de investering in het maken van de beslisbomen en bijbehorende documenten te rechtvaardigen, maar het moet vooral ook juridisch mogelijk zijn.

Niet alle juridische vragen lenen zich voor het inzetten van beslisbomen

Neota beschrijft in hun white paper [LegalTech for Corporate Legal Departments – A guide to choosing the right kit] dat hun selectie gebaseerd is op 2 assen: Aantallen en “complexiteit, risico en kosten als het fout gaat”. Adapting gebruikt een beslisboom om te bepalen waar in je bedrijfsprocessen je onze dienst kan inzetten. Een handige tool om bewustzijn te creëren en ook al een eerste doel te bepalen.

Beide hebben een bedrijfsmatige insteek en zijn minder toepasbaar in discussies met mijn juridische collega’s, waarin we bepalen met welke juridische vraag we aan de slag kunnen. Daarom hieronder de eerste versie van een discussie tool, waarmee we juridische vraagstukken kunnen afwegen tegen tijd en doel (Met dank aan Maxim en Aga voor hun input!).

Iets meer achtergrond: Om juridische vraagstukken te implementeren in een beslisboom, kijken we naar relevante wettelijke bepalingen waarmee je tot een beoordeling, juridische positie of actie kan komen. Op basis hiervan en eventueel aanvullende vragen wordt vervolgens een juridisch document gegenereerd.

Deze (nog in ontwikkeling zijnde!) matrix is vooral bedoeld als discussietool in workshops

Vraagstukken die zich hiervoor het beste lenen staan in de bovenste rij van de matrix. Als eerste zijn dat eenvoudige bestuursprocesrechtelijke zaken, zoals pro-forma bezwaarschriften of beroep tegen sancties, waarvan Appjection een voorbeeld is.

Daarnaast zoeken we naar vraagstukken die een vaste jurisprudentie hebben waarin rechtsregels verder zijn geïnterpreteerd en uitgelegd. Of vraagstukken die binnen het dwingend recht vallen zoals proeftijd- en concurrentiebeding. Een proeftijd bij contracten voor onbepaalde tijd is bijvoorbeeld op maximaal twee maanden gesteld. Elke afspraak waarbij de proeftijd op langer dan twee maanden is gesteld, mag niet.

Een side note die ik hierbij moet maken is dat het goed is om te onthouden dat het opstellen van contracten, brieven en documenten wel makkelijk is, maar het toetsen van alle tekst in een contract op rechtsgeldigheid ervan weer niet.

Opstellen van contracten, brieven en documenten is wel makkelijk, maar het toetsen van alle tekst op rechtsgeldigheid niet.

In de tweede rij van de matrix staan vraagstukken met cumulatieve voorwaarden die, in tegenstelling tot de alternatieve voorwaarden, veel uitgebreider zijn om uit te werken. Ze kunnen door hun omvang soms haast onhandelbaar worden. Denk bijvoorbeeld aan 9 voorwaarden waaraan iemand kan voldoen binnen een huurrecht vraagstuk.

Tot slot zijn er ook voorbeelden van analogische rechtsregels: als (a) dan (b) dan volgt (c) en zogenoemde driekwart dwingende rechtsregels (dat je bijvoorbeeld alleen van de wet kan afwijken als dit in een CAO is vastgelegd). Bij deze voorbeelden moet je goed kijken of dit gemakkelijk in logica (en dus een beslisboom) te vangen is.

Deze (nog in ontwikkeling zijnde!) matrix is vooral bedoeld als discussietool in workshops met collega-juristen en moet het in kaart brengen en selecteren van vraagstukken faciliteren. Het is onderdeel van de methodiek die ik aan het ontwikkelen ben om juridische content om te zetten naar tools en services. Het is een iteratief proces waarin design, de juridische wereld, business en tech samen komen. Feedback of ideeën horen wij graag!

ARAG en Adapting werken samen aan verbeteren van de ARAG customer journey door gebruik te maken van beslisboomtechnologie.

Wendy Persoon is Innovation Manager @ Legal Tech Studio ARAG